Modele dydaktyki szkolnej

MODELE Kształcenia funkcjonujące w historii dydaktyki: Dydaktyka Współczesna zakłada, że o wynikach Kształcenia nie przesądzają Ani czynniki dziedziczne, Ani środowiskowe. Obecnie nie akceptuje się już poglądu progresywistów którzy chcieli widzieć w nauczycielu jedynie obserwatora je doradcę uczniów, Tak Jak nie uznaje za słuszne-tym razem Wbrew herbartystom-aby nauczyciel spełniał w procesie Kształcenia rolę heteronomiczną. (Czesław Kupisiewicz “podstawy Dydaktyki Ogólnej”) Ne Systemów dydaktycznych opartych na nauczaniu klasowo-lekcyjnym zalicza się: Książka dostêpna w wersji papierowej elektronicznej-eBook. Système dydaktyczny-całokształt Zasad organizacyjnych oraz treść, metody i środki nauczania-uczenia się, tworzące spójną wewnętrznie strukturę i podporządkowanie la realizacji społecznie akceptowanych celów kształcenia. • Treści Kształcenia-całokształt podstawowych wiadomości i Umiejętności z dziedziny nauki, Techniki, Kultury, Sztuki oraz Praktyki społecznej, przewidziany ne opanowania przez uczniów podczas ich pobytu w Szkole; odpowiednio uporządkowany zasób Informacji i czynności których Opanowanie ma umożliwić Bądź ułatwić człowiekowi ukształtowanie jego stosunków ze światem Go otaczającym (Okoń) c. nauczyciel pokazuje uczniom Wzór danej czynności système dydaktyczny jest złożoną, kompleksową i dynamiczną całością, obejmującą w powiązaniu funkcjonalnym, strukturalnym i hierarchicznym: Motywacja à układ motywów ludzkiego postępowania – przedmiot Badań wielu Nauk (psychologii, socjologii, nauki o moralności i ogólnie Biorąc Nauk zajmujących się interpretacją LUDZKICH zachowań). Odróżnia się trwałą strukturą motywacyjną, która nadaje ogólny kierunek ludzkiemu postępowaniu, OD aktualnej motywacji, wywołującej określone Zachowanie w danym kontekście sytuacyjnym. Motywacja rozumiana jest jako Wewnętrzny mechanizm, qui uruchamia i Organizuje ludzkie Zachowanie oraz kieruje na osiągnięcie celu. Rodzaje motywacji są klasyfikowane według potrzeb je pragnień LUDZKICH. Podział celów F.

Szlosek wymienia następujące metody nauczania: Poza powyższą klasyfikacją Metod nauczania, Można zaproponować jeszcze podział Metod nauczania według Czesława Kupisiewicza lub za W. Okoniem. Motywacja do nauki wiąże się z przekazaniem uczniom informacji o celach lekcji i uświadomieniem sobie przez uczniów jej spodziewanych rezultatów. Autor w swojej książce prezentuje także dokładną definicję systemu Kształcenia, która brzmi: “przez System Kształcenia Będziemy rozumieć Zatem ukierunkowany przez społecznie wyznaczone cele, dynamicznie działający Zespół elementów, obejmujący nauczycieli, uczniów, treść Kształcenia i Społeczno-materialne środowisko oraz wzajemne Związki między oczyska elementami. Działania systemu są podporządkowane celowi, qui jest wyobrażonym lub z Góry założonym stanem rzeczy lub zdarzeń, które zamierzamy osiągnąć w procesie dydaktycznym lub wychowawczym. Ne warunków skuteczności utrwalania zdobytych przez uczniów wiadomości zalicza się: Praca grupowa Pozwala na łatwiejszą integracje klasową. Pozwala uczniom rozwijać umiejętność podejmowania Własnych decyzji z uwzględnieniem innych opinii i zdań. Uczy Więc negocjacji. Poza tym podczas pracy w zespole Uczniowie wzajemnie się OD siebie uczą, lepiej się poznają. Grupowanie dzieci sprzyja także nie eliminowaniu dzieci mniej lubianych, izolowanych w zespole klasowym, Zapobiega niejako temu zjawisku. Dzieci nieśmiałe w mniejszych grupkach mogą Łatwiej ne podejmować inicjatywę, co Wpływa na zmniejszenie bariery nieśmiałości w kontaktach z rówieśnikami. Pracując z dziećmi w formie grupowej nauczyciel Musi Jednak pamiętać o przestrzeganiu kilku Zasad.